Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Ustroń powołano 5 chronionych prawem rezerwatów przyrody usytuowanych w Cieszynie, Cisownicy, Wiślicy oraz w Ustroniu. Ich łączna powierzchnia wynosi 148,66 ha.

Parki krajobrazowe

Część lasów Nadleśnictwa Ustroń położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, który został utworzony w 1998 r. Powierzchnia Parku wynosi 38.620 ha, natomiast jego otuliny - ok. 22.285 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pomniki przyrody

Na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Ustroń zlokalizowanych jest łącznie 20 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Do pomników przyrody ożywionej należy: 12 pojedynczych drzew, 2 skupiska podwójnych drzew, 1 okaz pnącza

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, itp