Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

       

       Lasy Nadleśnictwa Ustroń położone na obszarze Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego i Doliny Górnej Wisły stanowią niezwykle cenne obszary pod względem przyrodniczym. 

      W związku z tym większość lasów Nadleśnictwa została objęta różnymi formami ochrony przyrody. Południowa, górska część  Nadleśnictwa o powierzchni 5867,50 ha wchodzi w obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Część lasów o powierzchni 1912,72 ha znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Do obszarów Natura 2000 zgłoszone zostały również Specjalne Obszary Ochrony " Cieszyńskie Żródła Tufowe" o powierzchni 181,49 ha położone w Wiślicy, Dzięgielowie i Orgodzonej.