Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Część lasów Nadleśnictwa Ustroń położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, który został utworzony w 1998 r. Powierzchnia Parku wynosi 38.620 ha, natomiast jego otuliny - ok. 22.285 ha.

        Obejmuje on tereny leśne dwóch pasm górskich - Czantorii (995 m npm) oraz Baraniej Góry (1 220 m npm), które zbudowane są głównie z piaskowca godulskiego. Ulegając erozji pod wpływem wiatru i wody tworzą malownicze progi i wodospady w dolinach potoków, oraz formy skałkowe (niektóre z nich objęte ochroną jako pomniki przyrody). Głębokie doliny o stromych zboczach sprzyjają powstawaniu osuwisk zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Sieć podziemnych szczelin osiąga nieraz duże rozmiary tworząc jaskinie. 

       Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Jego  podstawowym założeniem jest umiejętne i racjonalne łączenie funkcji ochronnych z gospodarczymi. W gospodarce na terenie parku obowiązuje zasada ekorozwoju. Oznacza to stosowanie zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej, racjonalne korzystanie z wód i kopalin, właściwą gospodarkę odpadami, wprowadzanie tzw. czystej energii. Przede wszystkim zaś eliminowanie działalności powodującej trwałe, nieestetyczne zmiany krajobrazu, zanieczyszczenie środowiska lub zakłócanie naturalnych procesów przyrodniczych.

       Wszystkie te czynniki powodują, że Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego jest szczególnie atrakcyjny dla turystyki i różnych form wypoczynku.