Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests)

Informacja o lokalizacji poszczególnych lasów HCVF dostępna jest pod linkiem.

Kliknij na obrazek aby przejść na mapę lasów HCVF
 
Kategorie lasów HCVF występujące w Nadleśnictwie Ustroń:
 
HCVF 1.  Tereny leśne mające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie, refugia)
 
HCVF 1.1. Obszary chronione:
 
HCVF 1.1.1. Rezerwaty przyrody - 148,66 ha 
HCVF 1.1.2. Parki krajobrazowe - 5867,50 ha
 
HCVF 1.2. Strefy ochrony gniazd ptaków drapieżnych oraz ostoje innych gatunków będących przedmiotem ochrony.
 
Na terenie Nadleśnictwa Ustroń występują 3 strefy ochrony, z czego 2 strefy stanowią ochronę gniazd bociana czarnego, a pozostała strefa ochronę gniazd bielika.
Na uwagę zasługuje fakt, że miejsce gniazdowania bielika jest najdalej wysuniętym na południu w Polsce. 
 
HCVF 3.  Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy
 
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej.
 
W obrębie Nadleśnictwa Ustroń występują następujące fragmenty zbiorowisk leśnych:
 
- Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
- Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagetum, Galio odorati-Fagetum)
- Grąd środkowo-europejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
 
                        Żyzna buczyna karpacka  
 
HCVF 4.  Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji).
 
 Na terenie Nadleśnictwa występują fragmenty:
 
- lasów wodochronnych w pobliżu cieków wodnych, pełniących funkcje ochrony przeciwpowodziowej
- lasów glebochronnych usytuowanych na stromych stokach, jarach i wąwozach pełniących ochronę przeciwerozyjną 
 
  Wierzby porastające brzegi rzeki.  
 
HCVF 5.  Lasy o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych potrzeb społeczności lokalnych (np. wyżywienie, wypoczynek, zdrowie, egzystencja).
 
HCVF 6.  Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych).
 
Ta kategoria obejmuje zabytki znajdujące się na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa: miejsca pamięci narodowej, stare nieczynne cmentarze, mogiły i krzyże, a także pomniki przyrody i obiekty edukacyjne (oferta edukacyjna).
 
  Pomnik przyrody.  
 
Na gruntach będących pod zarządem Nadleśnictwa Ustroń znajdują się m.in. następujące miejsca o charakterze historycznym i religijnym:
 
 • Obręb Brenna
- zabytkowy drewniany dworek myśliwski oraz kapliczka św. Huberta z freskami
 
- rozebrana gajówka, w 1944 r. spalono sąsiednie zabudowania i rozstrzelano 7 mieszkańców
 
- bunkier partyzantów zlikwidowany w 1943 r. przez okupanta, zginęło 5 osób
 • Obręb Hażlach

- miejsce pochowania nieznanych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej

- miejsce po spalonej gajówce w której ukrywali się partyzanci AK

- pomnik ku pamięci gajowego Alojzego Sajdok zastrzelonego podczas pełnienia obowiązków służbowych w 1918 r.

- grób nieznanego żołnierza z 1945 r. 

- miejsce rozstrzelania żołnierzy AK (krzyż i tablica informacyjna)

- miejsce rozstrzelania więźniów przez hitlerowców (krzyż)

 • Obręb Ustroń

- miejsce kultu religijnego, kamień przy którym zbierali się prześladowani ewangelicy

- kapliczka

- miejsce ukrywania się partyzantów

- miejsce straceń z czasów II wojny światowej

- grodzisko "międzyświeć" wraz z wałem nasypowym