Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Natura 2000

To forma ochrony przyrody, która została wprowadzona w Polsce w 2004 r. przez przyjęcie unijnych dyrektyw – tzw. ptasiej i siedliskowej. Polega na stworzeniu wspólnego systemu obszarów, gdzie ochronie podlegają najcenniejsze gatunki, a także ich siedliska. Celem tej formy ochrony jest stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działań gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie bioróżnorodności w Europie.

  • Beskid Śląski
       Obszar ochrony obejmuje dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry. Został utworzony ze względu na występowanie wielu rzadkich gatunków zwierząt, między innymi: wilka, rysia, głuszca czy traszki grzebieniastej.
  • Dolina Górnej Wisły
       Ostoja bardzo rzadkich gatunków ptaków. Występują tu między innymi bączek, bąk, szablodziób, rybitwa białowąsa, ślepowron czy bielik. W czasie jesiennych i wiosennych przelotów jest to miejsce odpoczynku i zdobywania pokarmu dla wielu tysięcy wędrujących ptaków.
  • Cieszyńskie Żródła Tufowe
       Składają się z czterech oddzielnych obszarów, zlokalizowanych głównie w lasach, gdzie znajdują się źródła tworzące stałe lub okresowe strumienie, przy których odkładają się martwice wapienne, zwane tufami lub trawertynami.
  • Pierściec
       Obszar ochrony obejmuje młyn w Pierśćcu, gdzie znajduje się kolonia rozrodcza chronionego i bardzo rzadkiego nietoperza – podkowca małego, a także przyległe stawy, cieki wodne, pola uprawne oraz obszary leśne.
  • Kościół w Górkach Wielkich
       Celem ochrony w Kościele w Górkach Wielkich jest zachowanie  aktualnych warunków bytowania i rozrodczych dla kolonii podkowca małego. Jest to także miejsce schronienia dla innych nietoperzy, m.in. nocka dużego.