Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Śląskiego

LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony 19 grudnia 1994 r. Objął tereny nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła położone w pasmach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Jego łączna powierzchnia leśna wynosi 37 410 ha. Część północną kompleksu stanowią niewysokie wzgórza (300-520 m n.p.m.) oraz fragment doliny Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim.

Celem jego utworzenia jest:

  • wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze i warunków bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian.
  • trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekologicznych,
  • integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody,
  • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze źródeł krajowych i zagranicznych,
  • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych,
  • prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
     

Niezwykle urozmaicona pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest część południowa, którą zajmuje Beskid Śląski z najwyższym wzniesieniem na Baraniej Górze (ponad 1200 m n.p.m.p). Na terenie LKP znajdują się 2 duże zbiorniki zaporowe: jezioro Wielka Łąka na potoku Wapienica i Wisła- Czarne u zbiegu Białej i Czarnej Wisełki. 

Wśród typów siedliskowych dominuje las mieszany górski (52%) z jednym z najcenniejszych ekotypów świerka w całej Europie- świerkiem istebniańskim.  Znacznie mniejszy udział mają bór mieszany górski oraz las górski. Wyróżnionych zostało 16 typów siedliskowych: 8 nizinnych, 2 wyżynne i 6 górskich. 

Wszystkie lasy na terenie kompleksu mają status lasów ochronnych. 

Wśród rzadkich gatunków fauny żyją tu: gronostaj, wydra, pluszcz, zimorodek, bocian czarny, trzmielojad, trzmielojad, traszki, salamandra plamista, a z grona zwierząt zagrożonych wyginięciem: głuszec, niedźwiedź brunatny, wilk i ryś.