Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Ustroń ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie leśnictwa Dębowiec.

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Ustroń ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń.

Wykaz pakietów gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Ofertę przetargową na wybrane pakiety należy złożyć pisemnie, na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia).Oferta powinna zawierać :

 1. Imię , nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
 2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. Numer pakietu wraz z rodzajem użytków, oznaczeniem oddziałów i powierzchnią gruntów zawartych w pakiecie, które Oferent zamierza wydzierżawić  (według danych z załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
 4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto dla każdego użytku wyszczególnionego w pakiecie,
 5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy (załączniki nr 4 i 3 ),
 6. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń (załącznik nr 5),
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją RODO (załącznik nr 1).

2) Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3) Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony ( załącznik nr 3 wzór umowy)

4) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Ustroń. Nie otwierać do 5-07-2021 do godziny 10:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Ustroń lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Ustroń ul.3 Maja 108 43-450 Ustroń w terminie do dnia 5-07-2021 do godziny 9:30.

3. TERMIN OTWARCIA

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5-07-2021 o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń (w biurze sekretarza).

4. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego dla danego pakietu. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu. W trakcie oceny i wyboru ofert, najwyżej oceniona zostanie oferta w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego dla danego pakietu. Sposób obliczenia czynszu rocznego dla pakietu został opisany w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 21.01.2021. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Komisję ofert dodatkowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2) Przetarg dla danego pakietu uważa się za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta na ten pakiet,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
 3. wszystkie oferty  zostały odrzucone lub nie została wybrana żadna ze złożonych ofert na ten pakiet.

3) Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

4) Oferta zostanie odrzucona jeśli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych o których mowa w rozdziale 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne, lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez  Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu na wybrany pakiet  w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,

5) O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

6) Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Ustroń w terminie do 12-07-2021. W przypadku nie podpisania umowy  przez Oferenta w/w podanym terminie  zostanie wybrana kolejna najkorzystniejsza oferta.

7) Na wszystkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela specjalista ds. edukacji i administracji Monika Matl w godzinach od 8.00 do 14.00 , tel. 33 854 35 21 wew. 711 do dnia 2-07-2021.

 8) Istnieje  możliwość dokonania  wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym umówieniu terminu z leśniczym leśnictwa Dębowiec. Numer kontaktowy do leśnictwa Dębowiec , na terenie którego są zlokalizowane grunty przeznaczone do dzierżawy : 33 856 22 11 w godz. od 7.00 do 9.00.

9) Regulamin, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych, wzór umowy oraz wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki są dostępne do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustroń : http://www.ustron.katowice.lasy.gov.pl

 


Górska Odyseja z Błatniej do Górek

Serdecznie zapraszamy do udziału w Górskiej Odysei! Przejdźmy w sobotę – 12 czerwca - razem z Organizatorami akcji ze szczytu Blatniej do Górek Wielkich, niebieskim szlakiem przez Wielki Cisowy, Czupel i Zebrzydkę do Górek Wielkich.

Zapraszamy do udziału w 6 etapie akcji Górska Odyseja. Przed nami 45 kilometrowa trasa przez przepiękny Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego.

Startujemy 11 czerwca w Węgierskiej Górce, a 12 czerwca zakończymy wędrówkę w Skoczowie.

Na terenie Nadleśnictwa Ustroń ruszamy w sobotę 12 czerwca,  około 13 ze schroniska na Błatniej, następnie  niebieskim szlakiem przez Wielki Cisowy, Czupel i Zebrzydkę zejdziemy do Górek Wielkich.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnych akcji sprzątania. Zgłaszajcie chęć przyłączenia się oraz miejsca, które chcielibyście oczyścić ze śmieci. Razem je posprzątamy. Czekamy na Was,

piszcie: gorska.odyseja@gmail.com . Wydarzenie na fb:

https://www.facebook.com/events/395010101605726

 

„Górska Odyseja” to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna, organizowana w ramach kampanii #mniejplastiku przez ekologa i podróżnika - Dominika Dobrowolskiego wspólnie z Credit Agricole i EFL, pod patronatem Lasów Państwowych i stowarzyszenia Program Czysta Polska. Akcja polega na marszu górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy Polski - od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój i sprzątaniu górskich i leśnych szlaków z plastikowych śmieci. Akcja ma na celu zwracanie uwagi na problem nadmiaru plastikowych odpadów w środowisku i zachęcanie konsumentów do ograniczania zużycia plastikowych opakowań.

Wędrówce towarzyszą ekologiczne webinary i prelekcje dla dzieci w szkołach, a także plenerowa wystawa zdjęć śmieci zebranych na

wcześniejszych etapach akcji.   Obecnie wystawę można oglądać w Żywcu i

w Oleśnicy.

Z każdego odcinka realizowany jest też film edukacyjny i następnie publikowany w mediach społecznościowych. Na koniec akcji powstanie podsumowujący film na temat polskich gór i problemu z ich zaśmiecaniem.

Zdjęcia, filmy oraz relacje z akcji Górska Odyseja można oglądać na

stronie: https://www.facebook.com/GorskaOdyseja/ . Chętni do dołączenia się do akcji sprzątania gór mogą zgłaszać pod adresem:

gorska.odyseja@gmail.com

 

A film z etapu w Węgierskiej Górce, można zobaczyć: https://www.youtube.com/watch?v=_4KEuaQ-6Zs&t=3s


Finał wiosennych odnowień

Ponad 63 ha młodego lasu posadzą tej wiosny leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń podczas odnowień. Na terenie 14 leśnictw zostanie posadzonych w sumie około 360 tys. sztuk sadzonek.

Wiosna w lesie to okres prowadzenia intensywnych prac hodowlanych, przede wszystkim z zakresu sadzenia drzew. Na te prace leśnicy używają dwóch określeń: odnowienie lasu, czyli ponowne wprowadzanie sadzonek na powierzchnię leśną i zalesienie, czyli wprowadzanie lasu na grunt dotychczas nieleśny (np. rola).  Największy udział gatunkowy wśród wszystkich sadzonek, stanowiły w tym roku: buk ( 147 tys.), świerk (53 tys.) i jodła ( 38 tys.).  Te proporcje oddają  skład gatunkowy, w kierunku którego systematycznie od ponad 3 dekad  są przebudowywane drzewostany w Nadleśnictwie Ustroń.  Co roku podczas odnowień  ustrońscy leśnicy sadzą także inne gatunki iglaste i liściaste dostosowane do danego siedliska:  dęby ,olchy, jawory , modrzewie, sosny, wiązy oraz lipy . Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak: czereśnia ptasia, jabłoń dzika i grusza pospolita.    

W tym roku Nadleśnictwo Ustroń bierze udział w projekcie realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, związanym z restytucją  jarzęba brekinii (Sorbus Torminalis) , jednego z najbardziej zagrożonych gatunków drzew leśnych w Polsce. Zgodę na wprowadzenie sadzonek do środowiska naturalnego wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.  W  dziesięciu nadleśnictwach : Kędzierzyn, Namysłów, Prószków, Turawa, Opole, Katowice,  Kłobuck , Koszęcin, Rudy Raciborskie i Ustroń  zostało posadzonych tej wiosny w sumie 3212 okazów  jarzęba brekinii.  Nasiona do wyprodukowania sadzonek zostały pozyskane z okazów rosnących na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, a następnie wyselekcjonowane przez Leśny Bank Genów Kostrzyca. Produkcję sadzonek powierzono Szkółce Leśnej Woleństwo w Nadleśnictwie Ustroń.  Na Śląsku Cieszyńskim 100 sadzonek tego gatunku trafiło do Leśnictwa Pruchna. Jarząb Brekinia najlepiej czuje się w miejscach nasłonecznionych, na żyznych siedliskach, w towarzystwie dębów, lip i grabów. Jako jedyny rodzimy jarząb osiąga wysokość dwudziestu (a rekordziści ponad trzydziestu) metrów, dorastając do górnego piętra drzewostanu. Kwiaty pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Jarząb brekinia zaczyna owocować dopiero w wieku 15 lat. Od tego czasu owoce pojawiają się co 3 lata we wrześniu i są chętnie spożywane przez ptaki. Nasiona przelegują w glebie ponad rok – to jeden z powodów, dla których drzewo to niemal wyginęło. Nie sprzyjało mu również użytkowanie lasów na dużych zrębach zupełnych, na których zwarte młodniki sosnowe i świerkowe tłumiły spontanicznie pojawiające się siewki, wymagające dużej ilości światła. Brekinia naturalnie występuje w południowej, środkowej i zachodniej Europie, na Kaukazie i w Azji Mniejszej, Iranie oraz w północnej Afryce. W Polsce osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu.Wprowadzane w ramach programów restytucji kępy tego gatunku mają umożliwić wzajemne zapylanie się i naturalne rozprzestrzenianie się w środowisku.

Wiosna to także czas  na  wykonanie poprawek i uzupełnień. Prace te prowadzone są na uprawach leśnych założonych w ubiegłych latach, na których wystąpiły  szkody, np. w wyniku żerowania  zwierzyny czy też na skutek oddziaływania przymrozków lub wysokich temperatur. W to miejsce  wprowadzane jest nowe drzewko. Poprawka jest okazją do regulacji składu gatunkowego młodego pokolenia lasu, zwiększenia różnorodności gatunkowej oraz podniesienia możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.


Zapraszamy na piąty etap Górskiej Odysei

Piąty etap akcji #GórskaOdyseja zbliża się wielkimi krokami. Startujemy już w najbliższy piątek 14 maja z Rabki Zdrój i w niedzielę 16 maja dojdziemy do Węgierskiej Górki. Zachęcamy wszystkich do włączania się w ratowanie zaśmieconych gór i lasów.

Piąty odcinak trasy naszego marszu zapowiada się bardzo interesująco. Do przejścia mamy w sumie około 85 km i ponad 4 tys. m sumy podejść w górę (na szczęście zejść będzie więcej - ponad 4,1 tys. m)

 

Powędrujemy przez region Pogórza Orawsko-Jordanowskiego, przejdziemy przez Babiogórski Park Narodowy, zdobywając po drodze szczyt Diablaka nazywanego też Babią Górą - najwyższy szczyt Beskidów 1725 m n.p.m. (najwyższy szczyt w Polsce poza Tatrami). Uwaga! - dzisiaj na szczycie jest jeszcze pół metra śniegu, więc jeśli będziecie się tam z nami wybierać, musicie zadbać o dobre ubranie i solidne zimowe buty.

 

Majową Górską Odyseję kończymy w Węgierskiej Górce lokalną akcją sprzątania brzegów rzeki Soły. Spotykamy się w niedzielę 16 maja o godz. 10 przy Moście Zakochanych (ul. 3 maja). Posprzątamy odcinek od ul. mjr Kazimierza Czarkowskiego z jednej strony a wiaduktem drogi krajowej DK1 z drugiej. Wszyscy uczestnicy dostaną worki i rękawiczki.

 

#GórskaOdyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna. Maszerujemy górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy Polski - od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój i sprzątamy górskie i leśne szlaki z plastikowych śmieci. Trasa podzielona jest na dziesięć etapów. W jeden weekend w miesiącu grupa wolontariuszy pod przewodnictwem ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego pokonuje każdorazowo od 70 do 100 km.

 

Akcja ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem nadmiaru jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, pozostawianych w górach przez turystów. W 2020 r. tylko na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, przez które przejdzie „Górska Odyseja”, leśnicy musieli wydać ponad 3 mln zł na wywiezienie zebranych śmieci. Wędrówce towarzyszą ekologiczne webinary i prelekcje dla dzieci w szkołach, a także plenerowa wystawa zdjęć śmieci zebranych na wcześniejszych etapach akcji. Obecnie wystawę można oglądać Żywcu i w Oleśnicy.

 

Przedsięwzięcie jest częścią kampanii edukacyjnej #mniejplastiku, a organizują je wspólnie: ekolog Dominik Dobrowolski oraz bank Credit Agricole i spółka leasingowa EFL. Akcji patronują Lasy Państwowe i stowarzyszenie Program Czysta Polska.

 

Obejrzyjcie relację z czwartego etapu akcji i dołączcie do nas na trasie piątego.

https://www.youtube.com/watch?v=YwGF01qO2hs

 

 


Bociany czarne w Nadleśnictwie Ustroń

Co prawda nie chwaliliśmy się tym długo, ale chyba najwyższy czas napisać o tym fakcie: przyleciały do ustrońskich lasów bociany czarne!

Wiemy to doskonale, ponieważ we współpracy z Leśnym Zakładem Doświadczalnym SGGW z Rogowa prowadzimy monitoring gniazd tych cudownych ptaków. Długo przed okresem lęgowym przy bocianich gniazdach zamontowaliśmy dobrze ukryte foto kamery. Wyczuwają one ruch i robią zdjęcia, które przesyłają nam na skrzynki pocztowe. Dzięki temu wiemy kiedy bociany czarne do nas przyleciały, ile ich jest i co u nich słychać. Monitoring gniazd w ciągu całego sezonu pozwoli ocenić  sukces lęgowy . Z obserwacji dowiemy się  ile w tym roku gniazdujące u nas bociany czarne  zniosą jaj, ile piskląt się wykluje, ile z nich przeżyje. Foto kamery pomogą nam też  dowiedzieć się kto jeszcze odwiedza bocianie gniazda – czy to są niegroźne kowaliki, wiewiórki czy też śmiertelnie groźne dla piskląt drapieżniki takie jak kuna.

Na razie wiemy, że najwcześniej bociany czarne przyleciały do gniazda w Dębowcu, gdzie foto kamera uchwyciła parę 29 marca. Do Pruchnej pierwszy bocian czarny zawitał drugiego kwietnia, a po czterech dniach dołączyła do niego partnerka. W drugim gnieździe - zlokalizowanym w leśnictwie Dębowiec, które niestety zimą uległo częściowemu zniszczeniu – na razie pojawiła się tylko… wiewiórka.

Na naszej stronie będziemy co jakiś czas publikowali wieści z bocianich gniazd. Zapraszamy serdecznie do bieżącego śledzenia sytuacji.

 


Zakład Karny w Cieszynie przekazał kolejne budki dla ptaków.

Druga partia budek lęgowych wykonana przez więźniów Zakładu Karnego w Cieszynie trafiła do Nadleśnictwa Ustroń. 50 ptasich, „drewnianych domków” zapewni miejsca lęgowe dla sikor, szpaków, dzięciołów i sóweczek.

Nadleśnictwo Ustroń – od września 2020 roku - współpracuje z Zakładem Karnym w Cieszynie w ramach programu readaptacji skazanych, realizując projekt „Ekologia – kształtowanie empatii poprzez pomoc dzikim zwierzętom”.  Projekt obejmuje własnoręczne wykonanie przez osadzonych  budek lęgowych dla ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń zadbali by  ich wymiary i standard gwarantował dobre wykorzystanie przez leśne gatunki ptaków .

Na początku grudnia ubiegłego roku  przedstawiciele Zakładu Karnego w Cieszynie dostarczyli do Nadleśnictwa Ustroń  70 budek , a kolejne 50 sztuk zostało przywiezione  10 marca . Skazani wykonali bardzo estetyczne budki lęgowe przeznaczone głównie dla sikor,  ale nie zabrakło także  większych, z których skorzystają: szpaki, dzięcioły czy sóweczki. Kilkanaście budek ma specjalną, półotwartą konstrukcję,  te „ptasie domki” chętnie zasiedlają  muchołówki, rudziki i pliszki. Więźniowie zbudowali również, dużą budkę lęgową przeznaczoną specjalnie dla puszczyka.

Budki lęgowe wykonane przez osadzonych z cieszyńskiego Zakładu Karnego trafią nie tylko do lasów Nadleśnictwa Ustroń, cześć z nich w ramach działalności edukacyjnej Nadleśnictwa zostanie zawieszona w  ogrodach lokalnych szkół i przedszkoli.


Przyrodnik Ustroński on-line!

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce 19. zeszyt Przyrodnika Ustrońskiego, który powstał w roku szczególnym dla ludzkości, gdy świat ogarnięty jest pandemią choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

Pandemia spowodowała globalne zakłócenia społeczne i gospodarcze. Doprowadziła między innymi do opóźnienia, przesunięcia lub odwołania wielu wydarzeń społecznych, religijnych, politycznych, kulturalnych i sportowych.

O dziwo, doprowadziła także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych! Wprowadzone dotkliwe dla ludzi ograniczenia w przemieszczaniu się, a chwilami wręcz zakaz opuszczania domów sprawiły, że przyroda „złapała oddech”, czego symbolem było pojawienia się dzikich zwierząt na ulicach wielu miast.

Pandemia skłoniła nas do zmiany zachowań i być może już na zawsze zmieni nasze spojrzenie na świat. Wpłynęła też z pewnością na zawartość prezentowanego zeszytu. Wiele zaplanowanych pierwotnie tekstów nie powstało – mamy nadzieję, że zostaną napisane i opublikowane na łamach Przyrodnika w niedalekiej przyszłości, a wiele zamieszczonych w tegorocznym zeszycie artykułów ma konwencję wspomnień, przemyśleń i refleksji po swobodnych wędrówkach w terenie, jest zapisem inicjatyw i działań podejmowanych i realizowanych w minionych czasach. W 19. zeszycie znalazły się artykuły, które są kontynuacją cykli tematycznych, zainicjowanych w poprzednich zeszytach i dotyczących ochrony przyrody, gospodarowania odpadami, lasów, geologii czy też związków pomiędzy naturą a kulturą. Wierzymy, że zawarte w artykułach informacje i przekazywane za ich pośrednictwem pasje autorów, staną się inspiracją dla Czytelników Przyrodnika Ustrońskiego do działań na rzecz ochrony środowiska i przyrodniczego dziedzictwa nie tylko w Ustroniu oraz okolicy, ale w wielu miejscach naszej planety.

Niniejszy zeszyt Przyrodnika Ustrońskiego dedykujemy pamięci profesora Gustawa Michny – klubowego Kolegi, wieloletniego członka zespołu redakcyjnego, który na zawsze odszedł z naszego kręgu. Profesor pozostawił po sobie wspaniały dorobek naukowy i mnóstwo ciepłych wspomnień i także ważne przesłanie, które tak chętnie przytaczał:

„Jeśli myślisz rok naprzód, posadź ryż. Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód posadź drzewo. Jeśli myślisz sto lat naprzód, ucz ludzi”.

Przyrodnik Ustroński w wersji pdf do pobrania poniżej:


Budki lęgowe z cieszyńskiego Zakładu Karnego

Nadleśnictwo Ustroń - z inicjatywy Zakładu Karnego w Cieszynie - podjęło ciekawą współpracę w ramach programu readaptacji skazanych.

Realizując projekt „Ekologia – kształtowanie empatii poprzez pomoc dzikim zwierzętom” osadzeni z cieszyńskiego Zakładu Karnego wykonali własnoręcznie około 70 budek lęgowych. Budki te zostały zrobione w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustroń w taki sposób, aby ich wymiary i standard wykonania gwarantował dobre wykorzystanie przez leśne gatunki ptaków w lasach Nadleśnictwa.

Na początku grudnia przedstawiciele Zakładu Karnego w Cieszynie dostarczyli do Nadleśnictwa Ustroń wykonane przez skazanych budki lęgowe. Okazało się, że oprócz standardowych konstrukcji przeznaczonych głównie dla sikor, znalazły się tam także większe budki, z których skorzystają: szpaki, dzięcioły czy sóweczki. Skazani wykonali także kilkanaście budek półotwartych, chętnie zasiedlanych na przykład przez muchołówki oraz specjalną, dużą budkę lęgową dedykowaną dla puszczyka.

Wszystkie budki lęgowe wykonane przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie zostaną powieszone w beskidzkich lasach – zasilą bazę istniejących już, sztucznych miejsc lęgowych oraz trafią do ogrodów ustrońskich szkół i przedszkoli.


Leśne praktyki z Liceum Waldorfskim

W dniach od 21 do 25 września gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Ustroń uczennice i uczniów z drugiej klasy Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej na tygodniowych “praktykach leśnych”.

„Praktyki leśne” to projekt edukacyjny, który wpisuje się w założenia pedagogiki Rudolfa Steiner’a realizowanej w szkołach waldorfskich, polegający m.in. nauce poprzez pracę i doświadczenie.

Program praktyk opracowaliśmy we współpracy  z dyrekcją szkoły (Agata Wejtko), nadleśnictwem  (Monika Matl, Wiktor Naturski) oraz certyfikowaną nauczycielką Montessori (Julia Holeksa). Nadleśnictwo Ustroń zadbało o merytoryczną i praktyczną stronę projektu  w postaci narzędzi , sadzonek, materiałów i opieki merytorycznej .

Po przybyciu do leśnej bazy uczniowie zaznajomili się z lasem tworząc modele pierwotnych plemion. W końcu nasza kultura wywodzi się z leśnych puszcz i gajów, więc i my tak zaczęliśmy praktyki. Potem kreatywne wizje zamieniliśmy na poszukiwania ukrytych w lesie “jajek - niespodzianek”, a jedyną wskazówką w odnalezieniu był podany azymut i ilość metrów do kolejnego ukrytego jajka. Zadanie to wymagało opanowania posługiwania się kompasem i szacowania metrów swoimi krokami, co w górskim, ciężkim terenie było nie lada wyzwaniem.

Drugi dzień poświęciliśmy gospodarce leśnej. Po krótkim wstępie i szkoleniu BHP posadziliśmy pod czujnym okiem leśniczego Witolda Ziebury  młode buki i modrzewie na uprawie leśnej, która została w części uszkodzona przez jelenie (wykonywaliśmy tzw. poprawki). Tutaj kolejny raz musieliśmy “walczyć” z górskimi warunkami - sadzenie odbywało się kilofami, w kamieniach i korzeniach. Po posadzeniu stu sadzonek zajęliśmy się  ochroną młodych drzew przed niszczeniem przez rogacze (samce sarny). W tym celu młodzież wbijała po trzy drewniane paliki przy każdym młodym modrzewiu. Następnie wspólnie z podleśniczym Łukaszem Pielą rozpoczęliśmy poznawanie bardziej skomplikowanych zadań leśników -  wyznaczania drzew do wycięcia w ramach trzebieży i tzw. szacunków brakarskich. Na koniec pobytu w lesie, a konkretnie na składnicy drewna uczniowie własnoręcznie pomierzyli i odebrali drewno, które następnie trafiło do tartaku.

Na całe szczęście popołudniowe zajęcia z rozpoznawania drzew i roślin leśnych odbywały się stacjonarnie i można było dać odpocząć nogom.

Trzeciego dnia poszliśmy górskimi duktami do Dworku Myśliwskiego w Brennej i przeprowadziliśmy debatę na temat łowiectwa. Był też czas na własnoręczne przygotowanie jajecznicy na ognisku, do której dodaliśmy znalezione jadalne zioła leśne oraz na wykonanie sałatki z młodych liści lipy i prawdziwie leśnego deseru z malin i jeżyn, posypanego bukowymi orzeszkami. W nocy natomiast poszliśmy z młodzieżą do lasu posłuchać głosów sów, a tam oprócz puszczyków zwyczajnych udało się nam usłyszeć odgłosy rykowiska-  ryczące byki jeleni.

W kolejnym dniu praktyk poznawaliśmy podstawy inżynierii leśnej - pracowaliśmy węgielnicą i tyczkami geodezyjnymi aby wykonać mapę lasu. Po takiej dawce “twardej wiedzy” potrzebny był relaks. Wybraliśmy się więc na bosaka do lasu na spacer kontemplacyjny w duchu japońskiej kąpieli leśnej Shirin Yoku. Następnie rozmawialiśmy o kulturotwórczej roli lasu a na koniec powstały piękne kompozycje z drewna, roślin leśnych i naturalnego sznurka. “Leśne praktyki” zakończyliśmy rozmowami o: świadomej konsumpcji, wykorzystaniu drewna , zmianach klimatu oraz prezentacjami podsumowującymi zdobytą wiedzę i doświadczenia przez każdego z uczestników. To co usłyszeliśmy podczas prezentacji pozwala nam stwierdzić, że praktyki odniosły zamierzony cel: wzrost świadomości na temat leśnictwa, funkcjonowaniu lasów i ich wielowymiarowego znaczenia dla przyrody i ludzi.

 

Autorem publikowanych zdjęć jest W. Naturski.


#sadziMy

W piątek 18 września od 9.00-15.00 będzie można odebrać darmowe sadzonki drzew w ramach akcji #sadziMy

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.


W trosce o zdrowie

Bezpieczne wakacje w lesie.

 

Beztroskie wędrówki górskimi szlakami, biwakowanie, bliski kontatkt z naturą to jeden z popularniejszych sposobów na aktywny, letni wypoczynek. W czasie pandemii Covid-19 warto pamiętać o dodatkowych zasadach bezpieczeństwa.


Kwietna łąka. Owadzia spiżarnia.

Nadleśnictwo Ustroń przeznaczyło część terenu Szkółki Leśnej Woleństwo wykorzystywanego do niedawna do gruntowej produkcji szkółkarskiej na łąkę kwietną. Już w pierwszym roku obszar nieco ponad 1,5 ha cieszy widokiem różnokolorowych roślin zielnych.

Na powierzchni 1,65 ha zostało wysianych 60 kg nasion roślin jednorocznych i bylin. Ponad 40 gatunków zapewnia nie tylko bioróżnorodność ale także długi okres kwitnienia. Różnokolorowe maki, chabry, dziki ślaz, złocienie, kilka odmian koniczyny i dziewanny tworzą barwny, łąkowy kobierzec, który pulsuje życiem.  

Łąka kwietna to naturalny dom i stołówka dla wielu gatunków zwierząt. Ten piękny element krajobrazu to złożony ekosystem o ogromnej wartości dla środowiska i człowieka.

Malejąca bioróżnorodność to problem w skali całego świata. Malejąca liczba gatunków flory i fauny niesie poważne i długofalowe konsekwencje  dla człowieka. Spadek różnorodności i liczebności zwierząt (głównie owadów) zapylających to problem, który biolodzy i ekolodzy zauważają i badają od ponad 20 lat . Zapylacze to grupa zwierząt umożliwiająca niezakłóconą reprodukcję większości gatunków roślin tworzących ziemskie ekosystemy i będących podstawą naszej diety. Łąki kwietne to najlepsza forma ochrony dla tych organizmów, na jednej łące można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka pomaga ocalić zapomniane gatunki, które gdzie indziej nie są mile widziane. W przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywne pyłki i nektar. Łąka daje też przestrzeń do życia i rozmnażania się a zimą schronienie.

Założenie łąki kwietnej daje dodatkowe korzyści, choćby w postaci retencjonowania wody. Ograniczenie koszenia przekłada się na utrzymywanie wilgotności podłoża, i zatrzymanie wody w glebie. Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy dłuższe korzenie niż trawniki. Dzięki temu ich zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze co ogranicza podlewanie. Łąka wchłania też dwa razy więcej wody niż trawniki a to ochrona przed podtopieniami i ratunek w czasie suszy. Rośliny rosnące na łąkach są nawet 10 razy wyższe niż trawnik przez co lepiej wyłapują pyły tworzące smog, a także obniżają temperaturę powietrza w czasie upałów.


Czas storczyków

Storczyk blady to najwcześniej kwitnący rodzimy gatunek storczyka. Na terenie Nadleśnictwa Ustroń występuje aż kilkadziesiąt gatunków reprezentujących tę florystyczną rodzinę.

Teren Pogórza Cieszyńskiego to prawdziwe „zagłębie florystyczne”, w którym duży udział mają gatunki rzadkie i chronione, w tym m.in.  rośliny z rodziny storczykowatych.  Od  czasu międzywojnia  stwierdzono tu występowanie aż 33 gatunków rodzimych storczyków. Z tej liczby 9 gatunków od dłuższego czasu nie zostało potwierdzonych. Do grona botanicznych osobliwości niewątpliwie można zaliczyć  storczyka bladego (Orchis pallens). To  najwcześniej kwitnący gatunek storczyka w Polsce.  W tym roku pierwsze kwiaty pokazały się właśnie teraz , w pierwszej połowie maja. Przy sprzyjającej aurze wkrótce kwitnąć zacznie inny bardzo rzadki w Polsce przedstawiciel rodziny storczykowatych- kruszczyk drobnolistny  (Epipactis microphylla). Storczykowy sezon zakończy we wrześniu kręczynka jesienna ( Spiranthes spiralis) . W Polsce wszystkie gatunki storczyków występujące w stanie dzikim są objęte ochroną gatunkową. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać oraz przewozić przez granicę państwa.


#sadziMY 2020

W piątek 24 kwietnia zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji #sadziMY

 Nadleśnictwo Ustroń  zaprasza po odbiór sadzonek drzew gatunków lasotwórczych. Do rozdania mamy 100 drzewek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na parking przed siedzibą Nadleśnictwa Ustroń (Ustroń , ul 3 Maja 108), w piątek 24 kwietnia, w godzinach od 10.00 do 14.00.  Mile widziana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna sadzonek pod numerem telefonu 33 854 35 21 w godzinach od 7.00 do 13.00.

 


WAŻNY KOMUNIKAT !

W  związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa  SARS-Cov-2 Nadleśnictwo Ustroń zwraca się z prośbą o ograniczenie liczby spraw załatwianych osobiście w siedzibie nadleśnictwa i kancelariach leśnictw. Prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem telefonu +48 33 854 35 21 w godzinach od 7.00 do 15.00  lub przesłanie dokumentów drogą mailową na adres: ustron@katowice.lasy.gov.pl bądź przez ePUAP: pgl_lp_0235 . W zakładce Kontakt są dostępne numery telefonów, pod którymi można się skontaktować z kancelariami poszczególnych leśnictw.

 Płatności na rzecz PGL LP Nadleśnictwo Ustroń można dokonywać przelewem na rachunek bankowy  w PKO BP S.A. o/Ustroń  60 1020 1390 0000 6602 0117 5884. 

W związku z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa Nadleśnictwo Ustroń od 12 marca br. zawiesiło do odwołania wszystkie zajęcia edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Ustroń oraz w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu.

Informacje o ewentualnych zmianach w zasadach funkcjonowania Nadleśnictwa Ustroń będą publikowane na bieżąco na  naszej stronie internetowej.

Ograniczenie osobistych kontaktów, to ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa!


Przedszkolaki dbają o sąsiadów z lasu.

Przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach we współpracy z Leśnictwem Czantoria każdej zimy dbają o to by najbliższy paśnik dla dzikich zwierząt zawsze był pełny.

Buraki, marchew, liście kapusty i jabłka trafiły do paśnika położonego  najbliżej przedszkola. W ten sposób maluchy zaakcentowały swój udział w Ogólnopolskim Dniu Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. W trakcie zimowego spaceru podleśniczy Jan Pustelnik opowiedział dzieciom nie tylko o najważniejszych zasadach dokarmiania zwierząt zimą, ale również o ich zwyczajach. W Polsce Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej obchodzimy 11 lutego. Święto ma na celu zachęcenie ludzi do pomocy dzikim zwierzętom, ale i uświadomienie jak należy to robić, bowiem nieodpowiedzialne działanie może przynieść więcej szkód niż pożytku.

 

 


Leśne impresje

Ustrońska Galeria „Rynek” przez najbliższy miesiąc będzie prezentowała prace, które powstały podczas ubiegłorocznych plenerów malarskich: w Dworku Myśliwskim w Brennej oraz Hajdúnánás na Węgrzech.

Międzynarodowe spotkania artystów plastyków organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” z Ustronia i Nadleśnictwo Ustroń mają wieloletnią tradycję. Wernisaż, który odbył się we wtorek 11 lutego otworzyli wspólnie  Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia i Kazimierz Heczko, prezes Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Letnie plenery malarskie , w których uczestniczy co roku kilkunastu plastyków z Polski, Węgier, Niemiec i Czech to jedno z ciekawszych wydarzeń artystycznych, którego zwieńczeniem jest  co roku wystawa organizowana na przełomie lutego i marca w ustrońskiej Galerii Rynek. Artyści ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” mają swoich stałych sympatyków, którzy z uwagą śledzą ich twórcze dokonania. Ulotne piękno beskidzkiego krajobrazu, elementy małej architektury, portrety mieszkańców lasu  oraz nietuzinkowa interpretacja tych tematów i często zaskakujące techniki plastyczne od lat są doceniane zarówno przez lokalną społeczność i środowisko miłośników sztuki. Mecenat nad letnimi plenerami od samego początku pełni Nadleśnictwo Ustroń. W czasie otwarcia tegorocznej wystawy nadleśniczy Leon Mijal podziękował artystom za piękne i inspirujące prace i ponowił zaproszenie na kolejne plenery.

Fot. arch. Galerii Rynek w Ustroniu


Ślady wojny w Zbytkowskim Lesie

11 niewybuchów z okresu II wojny światowej znaleziono w leśnictwie Pruchna podczas prac związanych z układaniem dylowanki na szlaku zrywkowym.

Pociski moździerzowe, w tym niektóre z zapalnikami zostały znalezione w Zbytkowskim Lesie,  w ziemi pochodzącej z wykopów na granicy oddziałów 84 i 85. Dylowanie szlaku polega na wzmacnianiu jego nawierzchni wałkami drewna. To stary sposób na utwardzenie nawierzchni w grząskim, wilgotnym terenie. Dodatkowym pozytywnym efektem takiego rozwiązania jest retencjonowanie wody. Prace prowadzone w Leśnictwie Pruchna są częścią realizowanego w Nadleśnictwie Ustroń „Kompleksowego projekt adaptacji lasów  i leśnictwa  do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich -MRG2”. Odkryte w czasie prac pociski pochodzą  z końca wojny. W marcu 1945 roku w tym rejonie toczyły się zaciekłe walki z udziałem broni artyleryjskiej.  Znalezisko zostało odpowiednio zabezpieczone i zgłoszone policji, która wezwała saperów z 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic.

Ślady wojennej historii znaleźć można nie tylko w ziemi.  Zbytkowski Las ciągle nosi ślady burzliwych wydarzeń. W miejscach przez które przechodził front nadal rosną drzewa, w których znajdują się odłamki pocisków. Drewno pochodzące z takich drzewostanów to  surowiec niełatwy w obróbce. Uszkodzone piły, wyszczerbione noże obrabiarek , tzw. „postrzelane drewno” często bywa przyczyną niemałych strat. Tkwiące w drzewach odłamki powodują też obniżenie jakości samego surowca np. w postaci nienaturalnych przebarwień i atramentowych zacieków, szczególnie w drewnie bogatym w garbniki (np. w dębinie) . Część „postrzelanego drewna” to efekt nie tylko działań militarnych. W trakcie powojennej operacji rozminowywania Polski , często detonowano niewybuchy i niewypały  w miejscu ich znalezienia, jeśli znajdowały się w terenie niezabudowanym.


Przyrodnik Ustroński

20 listopada w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja najnowszego, 18 numeru rocznika „Przyrodnika Ustrońskiego” .

Od osobliwości przyrodniczych po wykorzystanie najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska i nieznane wątki przyrodniczej historii regionu- tak szerokiego wachlarza tematów mogą się spodziewać czytelnicy 18 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”. Wśród  nich na szczególną uwagę zasługuje tekst zilustrowany wyjątkowymi fotografiami poświęcony perkozom i ich zwyczajom  godowym autorstwa Andrzeja Jończyka. Miłośników historii zainteresują losy kolekcji geologicznej Ludwiga Hoheneggera, dyrektora arcyksiążęcych kopalń i hut, które przybliża Zygmunt Białas. O potrzebie ochrony przydrożnych drzew zajmująco piszą Aleksander Dorda i Stanisław Kawecki. Dla miłośników motoryzacji autorki Katarzyna Bocek i Joanna Siedlok przygotowały sprawozdanie z rocznych doświadczeń  Energetyki Cieszyńskiej w użytkowaniu samochodu elektrycznego. W najnowszym numerze „Przyrodnika Ustrońskiego” nie zabrakło także tekstów poświęconych przyrodniczym osobliwościom regionu,  wiele  z nich to doskonała  inspiracja do samodzielnego obserwowania najbliższego otoczenia, które przy bliższym poznaniu niejednym może zaskoczyć.     

„Przyrodnik Ustroński”   to pismo , które  w konsekwentny sposób prezentuje szeroko rozumianą ochronę środowiska  na terenie Śląska Cieszyńskiego.  Rocznik jest jedyną w swoim rodzaju kroniką  dokumentującą podejmowane przez lokalne społeczności  działania na rzecz ekologii, prezentacji walorów przyrodniczych regionu, edukacji ekologicznej a także pojawiających się w tych dziedzinach zagrożeń . „Przyrodnik Ustroński” z dużą pieczołowitością przywraca również pamięć o postaciach zasłużonych dla rozwoju  nauk przyrodniczych , społecznej świadomości  ekologicznej i ochrony zasobów naturalnych cieszyńskiej ziemi.  Od  pierwszego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego”  ogromna wartością  wydawnictwa  są zdjęcia ilustrujące teksty, często pochodzące z prywatnych archiwów .   Materiały zamieszczane w Przyrodniku i redakcja samego pisma to efekt społecznej pracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, które łączy wrażliwość na piękno natury i potrzeba ochrony lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego.

Zdjęcia: Sławomir Kohut.


100 drzew na 100 lat!

100 drzew na 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce zasadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie.

W sumie 100 jodeł, buków, lip i dębów zostało posadzonych przez pracowników cieszyńskiego SANEPID-u w lesie Parchowiec koło Cieszyna, na terenie leśnictwa Kalembice.  Słoneczna pogoda, dobra organizacja pracy i fachowa pomoc leśniczego Tomasza Pieczonki sprawiły, że sadzenie lasu okazało się przyjemną formą rekreacji na świeżym powietrzu. Satysfakcja z posadzonego własnoręcznie fragmentu lasu- bezcenna.


#Sprzątamy- podsumowanie

20 września ponad 150 osób uzbrojonych w worki i rękawice ruszyło na najbardziej uczęszczane szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Ustroń . W ramach akcji #Sprzątamy posprzątaliśmy w sumie 46 ha lasu.

Piękna, słoneczna aura , dobre humory i pełne pasji zaangażowanie towarzyszyły uczestnikom akcji #SprzątaMy.  Trzy popularne trasy turystyczno-spacerowe: „Borgońka” w leśnictwie Kalembice, czerwony szlak na szczyt Czantorii w leśnictwie Czantoria i ścieżka edukacyjna na Karkoszczonkę w leśnictwie Bukowa zostały oczyszczone ze śmieci. W sumie zebrano 10 m3 odpadów, z których większość stanowiły plastikowe, szklane i aluminiowe opakowania po napojach. W akcję  przeprowadzoną w Nadleśnictwie Ustroń zaangażowały się również Gmina Brenna i Kolej Linowa Czantoria.


W piątek #sprzątaMy!

#sprzątaMY w Ustroniu! Zapraszamy w piątek do Brennej i Ustronia!

Razem #sprzątaMY polskie lasy

20 września w godzinach 11:30 – 13:30
wraz z Prezydentem RP cała Polska sprząta las!
Czekamy na Was w piątek o godzinie 11:30 w Brennej Bukowej (parking przy restauracji Skalica) oraz w Ustroniu (pole biwakowe „u Jonka” na Kępie)
Zapewniamy worki na śmieci i rękawiczki.
Na pytania w sprawie akcji #sprzątaMY odpowie Koordynator – inżynier nadzoru Sławomir Kohut 606 673 624

 

 

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie
na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek
20 września
, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś
z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych
i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.   

Drzewo tętniące życiem

Stare, dziuplaste drzewa są wyjątkowo cenne dla lasu. To miejsce będące domem dla wielu pożytecznych organizmów ważnych dla zdrowia drzewostanów. Leśnicy celowo pozostawiają je do naturalnego rozpadu.

Drzewa dziuplaste są ważnym elementem strukturalnym lasu określanym mianem drzew ekologicznych. Stanowią one siedlisko dla wielu organizmów wpływających na trwałość drzewostanów. Żywe drzewa dziuplaste, a w konsekwencji ich pozostawiania martwe drzewa stojące i leżące są źródłem martwego drewna w lasach gospodarczych. W ramach zrównoważonej gospodarki leśnej leśnicy podczas prac gospodarczych takich jak prowadzenie cięć zrębowych, czy też porządkowanie stanu sanitarnego lasu (usuwania skutków wichur i drzew zasiedlonych przez szkodniki), pozostawiają w lesie wartościowe drzewa, między innymi dziuplaste. Drzewa te zasiedlają ptaki, które budują gniazda w wykonywanych przez siebie bądź inne ptaki dziuplach. Dziupla zapewnia bezpieczeństwo ptakom w trakcie wysiadywania jaj, a ich młodym daje schronienie przed opadami i upałami (panuje w nich swoisty mikroklimat). Dziuple mogą być wykorzystywane przez wiele lat, ponieważ po sezonie rozrodczym materiał gniazdowy częściowo ulega rozłożeniu. Dziuple są bardzo różne, a ich kształt i wielkość zależy w dużym stopniu od rozmiarów i gatunku drzewa oraz sposobu w jaki powstały. Należy pamiętać, że dziuplaste drzewa występują także poza lasami. Na starych cmentarzach, alejach przydrożnych, w parkach, sadach i miejskich skwerach znajdziemy zapewne dużo okazałych drzew, w których lęgną się ptaki. Dla zachowania pójdźki i dudka ważne są śródpolne wierzby, które przez lata ogławiane wytwarzają wiele dziupli. Wiele gatunków dziuplaków to ptaki owadożernych np. dzięcioły, sikory, szpaki, drozdy czy jaskółki. Dla przykładu obliczono, że jedna rodzina bogatek (ok. 11 osobników) zjada w ciągu roku 75 kg owadów. Ptaki pełnią także funkcje sanitarne - niektóre gatunki zjadając padlinę nie tylko oczyszczają środowisko z potencjalnego zagrożenia chorobami, ale są przede wszystkim niezbędnym ogniwem łańcucha pokarmowego.

Drzewa dziuplaste są także schronieniem dla innych organizmów takich jak nietoperze, wiewiórki i wiele gatunków drobnych gryzoni. W okazałych dębach rozmnaża się jeden z największych polskich chrząszczy – kozioróg dębosz. W starych drzewach, najczęściej w dziuplach żyje bardzo rzadki żuk – pachnica dębowa. Życie i występowanie tych rzadkich owadów uzależnione jest od zachowania starych, wiekowych drzew, które stanowią ich siedlisko. Stare dziuplaste drzewa to także miejsce występowania rzadkich gatunków porostów i wielu grzybów.

 


Beskidzki krajobraz w malarskiej interpretacji

Beskidzki pejzaż, drewniana architektura oraz portrety mieszkańców lasu to główne tematy tegorocznego pleneru malarskiego w Dworku Myśliwskim w Brennej w twórczej interpretacji 12 plastyków ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” . Plener jest organizowany od 1996 roku pod patronatem Nadleśnictwa Ustroń.

Ponad dwudziestoletnia historia pleneru malarskiego  organizowanego każdego lata w Dworku Myśliwskim w Brennej pokazuje, że przyroda i inspirowana nią działalność człowieka może być niewyczerpanym źródłem inspiracji i artystycznej interpretacji . Podczas tegorocznego pleneru artyści  uwiecznili pędzlem nie tylko piękno beskidzkiego krajobrazu ale poprzez swoje prace postawili wiele pytań dotyczących konsekwencji, które dla natury niesie postęp cywilizacyjny. Zmiany klimatyczne, masowe wymieranie gatunków, zagrożenie suszą i pożarami – to trudne tematy, z którymi próbowali zmierzyć się uczestnicy pleneru. Ich katastroficzny wydźwięk potęgują prace oddające ulotność piękna natury oraz tęsknotę za powrotem do świata przyrody wyjętą z czasów dzieciństwa i towarzyszących mu baśni. Co roku członkowie Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” zapraszają do udziału w plenerze artystów z miast partnerskich Ustronia. To kolejna inspiracja dla rodzimych twórców by na to co dobrze znane popatrzeć inaczej.  Pierwszy pokaz prac odbywa się na zakończenie pleneru, na tarasie Dworku Myśliwskiego w Brennej. 24 sierpnia jako pierwsi efekt tegorocznego pleneru mieli okazje obejrzeć samorządowcy w towarzystwie Leona Mijala, nadleśniczego Nadleśnictwa Ustroń. Wszystkich miłośników przyrody, lasu i sztuki już dziś zapraszamy na wernisaż poplenerowy, który na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku odbędzie się w ustrońskiej Galerii Rynek. Wybrane prace z wcześniejszych plenerów można zobaczyć w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń. Dzięki nim przestrzeń publiczna staje się bardziej przyjazna, a same obrazy podkreślają bezcenne piękno beskidzkiej przyrody.  

Fot. ST "Brzimy".

 


Śląski Drwal

Leśna pedagogika była jednym z ciekawszych elementów programu towarzyszącego ”Śląskiemu Drwalowi” w Wędryni w Republice Czeskiej. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń i ich czescy koledzy przekonywali, że warto docenić urodę i potencjał Beskidzkich lasów.

„Śląski Drwal” to zawody drwali organizowane od 9 lat przez czeską Wędrynię i polską gminę Goleszów. Rywalizacja drwali w pięciu konkurencjach (wymiana łańcucha, ścinka na celność, okrzesywanie drzewa, cięcie na podkładce, kombinowane cięcie) to nie tylko emocjonująca zabawa ale przede wszystkim okazja do integracji lokalnych społeczności obu gmin. Niepisaną tradycją są również stoiska edukacyjne polskich i czeskich leśników oblegane przez najmłodszych uczestników. W tym roku ustrońscy edukatorzy postawili przede wszystkim na aktywności pokazujące dlaczego zrównoważony rozwój i bioróżnorodność to kluczowe zagadnienia dla przyszłości beskidzkich lasów.  


Czas płynie bardzo szybko. 95-lecie Lasów Państwowych

28 czerwca 2019 roku minęło dokładnie 95 lat od podpisania dokumentu powołującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ledwo się urodziliśmy, ani się obejrzymy a tu już pierwsze siwe włosy. Chwilę temu była zima a teraz jest środek lata. I tak ze wszystkim, z całym naszym życiem.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami leśnymi. Ogromne zniszczenia oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. Wszyscy byli zgodni, że trzeba stworzyć kompleksowy system zarządzania.

Właśnie dlatego 28 czerwca 1924 roku powołano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 95 lat leśnicy pracują dla dobra lasu i ludzi, starając się pogodzić różne potrzeby, różne cele.

Wsłuchując się w głos przyrody i ludzi staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań - dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewna i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Mimo historycznych zakrętów i zmian, organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością Staramy się gospodarować lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Wiele powodów do dumy dają także inne nasze działania: realizowane projekty rozwojowe, rozbudowa infrastruktury turystycznej, nowe drogi leśne czy działalność edukacyjno-informacyjna.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ostatnich 95 lat pracy wielu pokoleń leśników jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce. Dbamy też o to, żeby lasy trwały, żeby nie zabrakło ich dla następnych pokoleń. Zdrowy las jest też gwarancją zdrowego otoczenia, czyli naszego zdrowia. Szanujmy lasy.

Nie tylko dziś, w tym wyjątkowym dniu, zachęcamy do lektury pozycji pt. Leśny Wehikuł Czasu. To wydawnictwo, które z nieprzemijającym urokiem starych fotografii z okresu II Rzeczypospolitej przedstawia historię Lasów Państwowych.

- Historia Lasów Państwowych, to niema stulecie. W tym czasie przez polskie ziemie przetoczyła się wojna światowa, kraj zmienił granice. Jednak Lasy Państwowe postawione na stabilnym i mocnym fundamencie przetrwały i trwają nadal. Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, której państwo może zaufać i powierzyć w zarząd ruszt przyrodniczy kraju - napisał we wstępie do Leśnego Wehikułu Czasu Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem przedstawiającym w pigułce historię Lasów Państwowych oraz do lektury artykułu o historii Lasów Państwowych. To i wiele więcej znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu.


Gdy zaskoczy burza

Dobrze znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, gdy burza zaskoczy nas w lesie.

Czas wakacji sprzyja leśnym wędrówkom, zbiorom grzybów i jagód. Wiele osób zapomina niestety, że lato to nie tylko czas wypoczynku, ale również wzmożony sezon burzowy. Przed wyprawą do lasu zawsze warto wcześniej sprawdzić prognozę pogody. Gdy jednak pogoda zaskoczy dobrze znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Myśliwi posprzątali las na Zawodziu

W sobotę 18 maja członkowie Koła Łowieckiego „Jelenica” wraz z rodzinami wysprzątali żółty szlak na Równicę oraz czerwony szlak z Równicy na Zawodzie.

Na terenie Nadleśnictwa Ustroń działa kilkanaście kół łowieckich. KŁ „Jelenica” należy do najstarszych, zostało założone w 1945 roku i obecnie gospodaruje na terenie 6 796 ha,  połowę tego obszaru stanowią lasy. Swoim zasięgiem KŁ „Jelenica” obejmuje cały teren gminy Ustroń i część Brennej. Obecnie koło liczy 35 członków. W tegorocznym sprzątaniu terenu wzięło udział kilkanaście osób . Uczestnicy akcji przez cztery godziny w kilkuosobowych grupach  przeczesali najbardziej uczęszczane szlaki i trasy spacerowe w Ustroniu. Efekt to 12  120-litrowych worków pełnych szklanych butelek, plastikowych opakowań po żywności i drobnych elektrośmieci.


Wiosenne porządki na Czantorii

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu-Nierodzimiu posprzątali szlak turystyczny na Czantorię biegnący wzdłuż granicy rezerwatu. Rezultat to kilka worków z opakowaniami szklanymi, plastikowymi i papierowymi.

Akcja odbyła się 15 maja, w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Było zimno, padał deszcz , miejscami widoczność utrudniała mgła. Mimo to uczniowie uzbrojeni w worki i rękawice posprzątali śmieci, które pozostawili po sobie turyści. Na szczycie Czantorii na uczestników akcji czekała nie lada niespodzianka- kilku centymetrowa warstwa świeżego śniegu. Podczas przerwy na ciepły posiłek został przeprowadzony konkurs z wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej. Laureaci zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.

Wiosenną akcję sprzątania Czantorii już po raz dziewiąty zorganizowali: Komisja Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń oraz Urząd Miasta w Ustroniu.   

 

 

 

 

 


Ustroński Klub Ekologiczny posadził las na Małej Czantorii

W piątek 10 maja członkowie Ustrońskiego Klubu Ekologicznego posadzili na stokach Czantorii 340 małych jodeł i dębów. Od kilkudziesięciu lat UKE włącza się co roku do wiosennej akcji odnowieniowej .

W Beskidach trwają odnowienia wiosenne. Z powodu opóźnionej wegetacji w górach  okres sadzenia lasu  zaczyna się w  zależności od warunków atmosferycznych od końca marca do końca maja.  W Beskidzie Śląskim co roku leśników wspiera Ustroński Klub Ekologiczny. Od sześciu lat Ustroński Klub Ekologiczny koncentruje się na  odnowieniach  na stokach Małej Czantorii. W tym czasie udało się w sumie posadzić nowy las na powierzchni ponad 25 arów.  Sadzenie drzew w górskich warunkach wymaga dużego nakładu pracy. Stromy stok i kamienista gleba stanowią  duże wyzwanie. W czasie sadzenia drzewek leśnicy tłumaczyli uczestnikom nie tylko jak prawidłowo to zrobić ale przede wszystkim wyjaśnili dlaczego prace odnowieniowe są ważne dla przyszłości beskidzkich lasów. W Beskidach od kilkunastu lat zamierają świerki, sztuczne odnowienia są koniecznością, jeśli szczyty  Beskidów mają pozostać zalesione.  Na otwartych  powierzchniach, takich jak pod Małą Czantorią  sadzonki mają wyjątkowo trudne warunki, choćby ze względu na szybkie wysychanie gleby. Bez pomocy człowieka, zdając się tylko na siły natury  trzeba by czekać dziesiątki lat, żeby pojawiły się tu cenne  gatunki lasotwórcze, jak buk i jodła. Leśnicy podkreślili, jak ważne jest by w odnawianie lasu włączali się członkowie lokalnych społeczności i turyści, którzy sami mogą doświadczyć jak potrzebna i zarazem niełatwa to praca.  W całym Nadleśnictwie Ustroń dzięki  zaangażowaniu członków Ustrońskiego Klubu Ekologicznego  został posadzony las o  powierzchni 2 ha, na terenie Leśnictw Dobka i Czantoria.