Aktualności Aktualności

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Nadleśnictwie Ustroń.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ustroń  
z siedzibą w Ustroniu przy ul. 3 Maja 108. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ustron@katowice.lasy.gov.pl
, telefonicznie pod numerem 33 854 35 21 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu
  „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym
  i archiwizacyjnym;
 5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów
  je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
  i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu
w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
  do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
  do momentu wycofania zgody.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku
gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to,
iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące
z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych
na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.